Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

_______________________________________ (“Şirket”), sahibi olduğu “www.misucasa.com.tr” adresli web sayfası üzerinden siteye üye olmanız, ürün satın almanız, site üzerinde yer alan iletişim formunu doldurarak Şirket ile iletişime geçmeniz durumunda paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, doldurduğunuz iletişim formunda yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

İletişim formlarına tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir. 

1.WEB SAYFASI ÜYELİK FAALİYETİ

Şirket, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyad,
 • E-posta Bilgisi,
 • Kullanıcı adı (görünen ad),
 • Şifre,
 • Kampanya ve duyuru bildirimlere ilişkin tercih bilgisi.

Web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirket, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

Şirket, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan “ad, soyad, e-posta, kullanıcı adı ve şifre” bilgisi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak toplanmakta; üyelik esnasında seçmiş olduğunuz “kampanya ve duyuru bildirimlerine ilişkin tercih bilgisi” ise vermiş olduğunuz “açık rızanıza” dayanarak toplanmaktadır.

Web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel veriler yukarıdaki amaçlar ile aşağıda açıklanan kişiler ile paylaşılabilmektedir;

 • ______________________

 

2.ÜRÜN SATIŞ FAALİYETİ

Şirket, ürün satış faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad-Soyadı,
 • Adres (fatura adresi ve gönderim adresi), e-posta adresi,
 • Telefon Numarası,
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
 • Önceki siparişler,
 • Banka hesap bilgileri,
 • Alışveriş tercihleri ve ilgi alanları,
 • Satın alınan ve iade edilen ürün bilgisi.

Şirket, ürün satış faaliyeti çerçevesinde kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Şirket web sayfası üzerinden temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda, Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirket, ürün satış faaliyeti çerçevesinde kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ödeme ve faturalama gibi muhasebe / finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Teslimat, iade gibi sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, sipariş edilen ürünün gönderilmesi, fatura düzenlenmesi, ödeme alınması, Şirket ile iletişime geçildiği takdirde sorun ve şikayetlerin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak iletişime geçilebilmesi,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Şirket, ürün satış faaliyeti çerçevesinde paylaştığınız “alıveriş tercihleri ile ilgi alanlarınızı, banka hesap bilgilerinizi” açık rızanıza dayanarak diğer kişisel verilerinizi ise “sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği başta olmak üzere hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır.

Şirket, ürün satış faaliyeti çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • ______________________

3.İLETİŞİM FORMLARININ DOLDURULMASI

Şirket, web sayfası üzerinde yer alan iletişim formunu doldurarak göndermeniz durumunda aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad-Soyad,
 • E-posta adresi,
 • Konu,

Şirket, web sayfası üzerinde yer alan iletişim formunun doldurulması ile paylaşılan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Şirket web sayfasından doldurulan formlarda temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda, Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirket, web sayfası üzerinde yer alan iletişim formunun doldurulması ile paylaşılan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Talep / şikayetlerin takibi.

 

Şirket, web sayfası üzerinde yer alan iletişim formunun doldurulması çerçevesinde alınan kişisel veriler “açık rızaya” dayanarak toplanmaktadır.

Şirket, web sayfası üzerinde yer alan iletişim formunun doldurulması çerçevesinde toplanan kişisel veriler yukarıdaki amaçlar ile aşağıda açıklanan kişiler ile paylaşılabilmektedir;

 • ______________________

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “__________________________________________________________” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya _____________________ adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya _______________________ e-mail adresine e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,